REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.manufakturazacnegomydla.com.pl

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.manufakturazacnegomydla.com.pl („Sklep Internetowy”).

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Manufaktura Zacnego Mydła Polska, Dorota Janeczek-Kogut NIP:5482494172, REGON:361910739, e-mail: hello@manufakturazacnegomydla.com.pl ("Manufaktura Zacnego Mydła”).
Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
a) komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b) przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera;

c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

II. DEFINICJE

Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
Newsletter – informacja handlowa dotycząca Manufaktura Zacnego Mydła Polska, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Manufaktura Zacnego Mydła Polska, działająca pod adresem: www.manufakturazacnegomydla.com.pl
Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.


III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Manufakturze Zacnego Mydła Polska ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Manufakturę Zacnego Mydła Polska, po weryfikacji przez Manufakturę Zacnego Mydła Polska dostępności Towarów w magazynie.
Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Manufaktury Zacnego Mydła Polska. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Pay U.
Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
a) płatność przelewem - przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Manufaktury Zacnego Mydła Polska wskazany na stronie Sklepu Internetowego: www.manufakturazacnegomydla.com.pl

b) płatność BLIK;

d) płatność online za pomocą szybkich przelewów lub kartą płatniczą, za pośrednictwem strony płatności operatora Pay U.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Manufaktura Zacnego Mydła Polska potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie (np. z powodu jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu klientów), Manufaktura Zacnego Mydła Polska informuje o tym fakcie Klienta w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: hello@manufakturazacnegomydla.com.pl do momentu wysłania przez Manufakturę Zacnego Mydła Polska zamówionych Towarów.
W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, jeśli zapłata została dokonana z góry, Manufaktura Zacnego Mydła Polska zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do trzech dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do siedmiu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. Manufaktura Zacnego Mydła Polska przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Manufaktura Zacnego Mydła Polska. Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta paczkomatu. Doręczenie przesyłki Klientowi lub do wybranego przez Klienta paczkomatu zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
Próba doręczenia przesyłki Klientowi następuje 1 raz. W przypadku gdy Klient był nieobecny pod wskazanym adresem, powinien skontaktować się z firmą kurierską i umówić ponowne dostarczenie. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Manufaktura Zacnego Mydła Polska, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. Manufaktura Zacnego Mydła Polska wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu wysyłanego na adres mailowy Klienta lub faktury VAT, jeżeli Klient zaznaczy, że prosi o jej wystawienie podczas składania zamówienia i poda dane. Faktura zostanie wysłana mailem na wskazany w zamówieniu adres email. 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Manufakturze Zacnego Mydła Polska oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Manufaktura Zacnego Mydła Polska, Dorota Janeczek-Kogut, ul. Myśliwska 52C, 43-450 Ustroń, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Manufaktura Zacnego Mydła Polska ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Manufakturę Zacnego Mydła Polska, Manufaktura Zacnego Mydła Polska nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Manufaktura Zacnego Mydła Polska zwraca w takiej sytuacji koszty dostawy w równowartości najtańszego sposobu dostawy spośród oferowanych przez Manufakturę Zacnego Mydła Polska podczas składania zamówienia).

6. Manufaktura Zacnego Mydła Polska dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Manufaktura Zacnego Mydła Polska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie V stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej z Manufakturą Zacnego Mydła Polska umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VI. REKLAMACJE

Manufaktura Zacnego Mydła Polska zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
Manufaktura Zacnego Mydła Polska jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone na piśmie na adres Manufaktury Zacnego Mydła: ul. Myśliwska 52C, 43-450 Ustroń lub na adres email: hello@manufakturazacnegomydla.com.pl
Manufaktura Zacnego Mydła Polska rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

VII. DANE OSOBOWE

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

VIII. NEWSLETTER

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Manufaktury Zacnego Mydła Polska informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Manufaktura Zacnego Mydła Polska przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Manufaktury Zacnego Mydła Polska jest zabronione.
Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Manufaktura Zacnego Mydła Polska nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.08.2022 roku.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Manufakturę Zacnego Mydła Polska z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 52C, e-mail: hello@manufakturazacnegomydla.com.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.